Słownik stworzony specjalnie po to, by opisać wszystkie języki Świata!
 
Pomoc: powiązane słowa
W naszym słowniku występuje wiele różnych typów powiązań między słowami.
Poniżej wyjaśnione zostaną następujące tematy:
 1. Podstawowe informacje.
 2. Rodzaje powiązań.
 3. Standardowe powiązania używane we wszystkich językach.
 4. Powiązania używane w języku polskim.
 5. Obrazki i konteksty.
 6. Edytor powiązań.
1. Podstawowe informacje
 • Każde słowo w słowniku może posiadać powiązania prowadzące do innych słów.
  Np. powiązanie typu tłumaczenie, prowadzi do słowa o tym samym znaczeniu, ale w innym języku.
 • Dla różnych części mowy zestaw dostępnych w edytorze rodzajów powiązań może być inny.
 • Dla większości słów dostępne są: tłumaczenia, synonimy, antonimy, oraz "zobacz również".
 • Część powiązań realizowana jest jako pary słów (antonimy, zobacz również). Takie powiązanie (parę) tworzą zawsze dwa słowa.
 • Pozostałe powiązania realizowane są jako grupy słów (np. tłumaczenia, synonimy).
  Takie powiązanie (grupę) tworzoną co najmniej dwa słowa.
 • W niektórych powiązaniach trzeba zdefiniować funkcję słowa w powiązaniu (np. w stopniowaniu wyróżniamy stopień równy, wyższy i najwyższy).
 • Każde powiązanie jest widoczne na stronach opisujących wszystkie słowa, które do tego powiązania należą (wyjątkiem jest tu powiązanie "idiomy").
 • Grupie synonimów lub tłumaczeń można przypisywać kontekst oraz obrazek - służą one wyjaśnieniu dokładnego znaczenia słów w grupie i są stosowane ponieważ wiele słów posiada więcej niż jedno znaczenie.
2. Rodzaje powiązań
Podział rodzajów powiązań ze względu na liczność słów w powiązaniu:
 • pary słów - powiązania w których zawsze występują dokładnie dwa słowa
 • grupy słów - zbiory co najmniej dwóch słów, gdy dodajemy słowo do grupy, tworzymy automatycznie powiązania (np."tłumaczenie") do wszystkich słów zawartych wcześniej w tej grupie, pozwala to np. na bardzo szybkie dodawanie tłumaczeń do wielu języków.
Podział rodzajów powiązań ze względu na typy elementów grupy:
 • grupy o równoważnych elementach - wszystkie powiązane słowa należą do grupy na równych zasadach, przykładami takich grup będą wspomniane wcześniej tłumaczenia i synonimy.
 • grupy o elementach z przypisanym typem - każdy element grupy ma przypisany typ, przykładem może być np. stopniowanie, w którym wyróżniamy funkcje nazwane "stopień równy", "stopień wyższy" i "stopień najwyższy". Tworząc powiązanie stopniowania lub dodając do niego nowe słowo zawsze musimy określić jaką funkcję będzie pełnić które słowo.
 • idiomy - jest to specjalny rodzaj powiązania widoczny tylko dla jednego z powiązanych słów
  Dla przykładu - wyrażenie "strugać wariata" będzie pokazywane jako idiom powiązany ze słowem "wariat". Ale zależność ta będzie pokazywana tylko wśród powiązań słowa "wariat".
3. Standardowe powiązania używane we wszystkich językach.
Do tej grupy zaliczamy:
 • tłumaczenia - grupa słów z różnych języków mających to samo znaczenie, grupom tym można przypisać konteksty oraz obrazki, dzięki obrazkom inni użytkownicy mogą łatwiej dopasować odpowiednie słowa do danej grupy - co znacznie przyspiesza proces tworzenia słownika
 • synonimy - grupują słowa o tym samym lub podobnym znaczeniu należące do jednego języka, synonimom można przypisywać konteksty
 • antonimy - pary słów o odwrotnym znaczeniu
 • idiomy - lista wyrażeń idiomatycznych, które zawierają w sobie dane słowo
 • zobacz również - pary wzajemnie linkujących się słów
Stopniowanie nie jest dostępne we wszystkich językach. Istnieją języki (np. Esperanto) w których stopniowanie odbywa się z użyciem słów funkcyjnych a nie osobnych form przymiotnika/przysłówka.
4. Powiązania używane w języku polskim.
W języku polskim zbiór opisanych w punkcie 3. rodzajów powiązań jest uzupełniony o "stopniowanie".
Należy jednak pamiętać, że jest ono dostępne jedynie dla przymiotników i przysłówków.
5. Obrazki i konteksty.
Obrazki przypisywane grupom mają na celu pokazanie znaczenia słów przypisanych do grupy.
Jest to szczególnie pomocne przy tworzeniu tłumaczeń, ponieważ pozwala to łatwo dopasować słowo do obrazka.

Niestety nie wszystkim słowom można przypisać obrazki. A słowa te nadal moga mieć różnorakie znaczenia.
Aby móc rozróżnić, które znaczenie danego słowa jest tłumaczone w danej grupie, grupom przypisuje się konteksty.
Kontekst jest krótkim opisem znaczenia wszystkich słów zawartych w grupie.

Dla przykładu, tłumaczeniom słowa "zamek" można przypisać konteksty:
 • średniowieczna budowla obronna
 • mechanizm blokujący drzwi
6. Edytor powiązań.
Uruchamiając edytor powiązań pewnego słowa zobaczymy listę powiązań. Lista ta będzie rozszerzona o wszystkie proponowane powiązania, które nie są pokazywane na stronie z wynikami wyszukiwania.

Dodawanie nowego powiązania:
 • wyszukujemy sekcję odpowiednich powiązań i klikamy "dodaj"
 • wyszukujemy odpowiednie słowo za pomocą wyszukiwarki
 • pary słów (antonimy, idiomy i zobacz również) zostaną utworzone natychmiast
 • jeśli dodajemy powiązanie wymagające określenia funkcji słów w powiązaniu - pojawi się strona na której będzie trzeba to określić
 • gdy dodajemy powiązanie nie będące parą słów i przynajmniej jedno ze słów ma już zdefiniowane jakieś powiązanie tego typu - zostaniemy zapytani czy chcemy dodać zupełnie nową grupę, czy też dodać któreś ze słów do jednej z istniejących już grup
 • utworzone powiązania będą miały status "proponowane" i staną się widoczne z chwilą ich zatwierdzenia przez moderatora